sun 01วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนของเรา ได้รับเกียรติจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เข้าแสดงดนตรีจีนในงานบรรยายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ ศิลปกรรมรัตนโกสินทร์และภาพสะท้อนความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเล   การจัดการบรรยายในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการบรรยายวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 แล้ว ยังเป็นการบรรยายเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน โดยนำเสนอถึงความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ดังเห็นได้จากอิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏอยู่ในแบบแผนวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆ ในงานนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมคือการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยเครื่องดนตรีจีน จากศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีน อำนวยการแสดงโดย อาจารย์ช่อ แซ่โง้วของเรานี่เอง ในงานนี้อ.ช่อ ได้รับของที่ระลึกและคำชื่นชมผู้สอนและนักเรียน จากท่านดร.โสมสุดา  ลียะวณิช ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  จากการแสดงครั้งนี้ ทำให้ผู้ชมที่ส่วนใหญ่เป็นคุณครูอาจารย์ที่ทำงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มาร่วมยินดีและชื่นชมน้องๆอีกด้วย นับเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนของเราอย่างยิ่ง 

sun 02