chorsmusic 40 01วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนของเราได้รับเกียรติจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย

เข้าแสดงดนตรีจีนในงานเฉลิมฉลอง 40 ปี ทางการทูตไทย-จีนและเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมจีน เป็นโอกาสที่อาจารย์ช่อ แซ่โง้ว พาวงออเครสตร้า 40 คนและวงผู้สูงอายุ 45 คน(แต่ละท่านล้วนอายุมากกว่า60ปีซึ่ง เรียนกับอาจารย์ช่อ แซ่โง้วได้ประมาณ 2 ปี)ได้แสดงความสามารถต่อหน้ารัฐมนตรีไทยและท่านเอกอัคราชทูตจีน ทำให้พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

chorsmusic 40 02chorsmusic 40 03chorsmusic 40 04