จากบทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๖) แปลจากต้นฉบับของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ว่า "ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก"สื่อให้เห็นได้ว่า

ดนตรีนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากศิลปวัฒนธรรมดนตรีเป็นเอกลักษณ์ของทุกๆชนชาติสามารถสื่อให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีต่างๆของชนชาตินั้นๆ และดนตรีที่มีความเก่าแก่มากเป็นอันดับต้นๆของโลกก็คือ ดนตรีจีน มีประวัติยาวนานมากกว่า 5,000 ปี เป็นศิลปวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ชาวจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดนตรีไม่เพียงแต่ใช้บรรเลงเพื่อความบันเทิง เพลิดเพลินสนุกสนานอย่างเดียว ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันชาวจีนใช้ดนตรีจีนเป็นสื่อกลางเพื่อสอดแทรกประวัติศาสตร์ความเป็นมา การสอนแนวคิด การใช้ชีวิต คติต่างๆ มารยาท บุคคลิก และสอนให้ลูกๆรู้จักรับผิดชอบ เป็นคนดีในสังคม ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้วิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนดนตรี พบว่ามีส่วนช่วยในการกกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างสมาธิได้อย่างดี